Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2017 poz. 2486, ze zm.), (zwanej dalej jako ustawa IDD), niniejszym kierujemy do Państwa poniższą informację zgodnie z wymogami art. 32 ustawy IDD.

W ramach wykonania obowiązków wynikających z art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy IDD, niniejszym uprzejmie informujemy, że:

 • działalność agencyjną w zakresie ubezpieczeń wykonujemy pod firmą: POL BS sp. z o.o.,
 • adresem naszej siedziby jest: ul. Młynarska 42 piętro 4, 01-205 Warszawa,
 • jesteśmy agentem ubezpieczeniowym.

W ramach wykonania obowiązków wynikających z art. 32 ust. 1 pkt. 2 ustawy IDD, niniejszym uprzejmie informujemy Państwa, że:

 • numer naszego wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych to: 11247829/A
 • rejestr agentów ubezpieczeniowych jest dostępny na stronie: https://rpu.knf.gov.pl/search/agent

W ramach wykonania obowiązków wynikających z art. 32 ust. 1 pkt. 6 ustawy IDD informujemy, że otrzymujemy w ramach wynagrodzenia prowizję ubezpieczeniową od zakładu ubezpieczeń, z którym zostaje zawarta umowa ubezpieczenia za pośrednictwem POL BS sp. z o.o.

W ramach wykonania obowiązków wynikających z art. 32 ust. 1 pkt. 8 ustawy IDD, niniejszym uprzejmie informujemy Państwa o:

 • możliwości złożenia reklamacji,
 • możliwości wniesienia skargi,
 • możliwości pozasądowego rozwiązywania sporów.

Klienci POL BS sp. z o.o. mają możliwość złożenia skargi na działalność spółki do właściwych organów, w tym Komisji Nadzoru Finansowego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 1. Polityka prywatności

Z dniem 25 maja 2018r. zaczęły obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony danych osobowych, znane powszechnie jako RODO.

POL BS Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe. Realizacja wymogów Rozporządzenia naturalnie wpisuje się w naszą politykę prywatności. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem czyli podmiotem decydującym o tym jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest POL BS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-205, ul. Młynarska 42 (dalej „POL BS”).

Jak się skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez POL BS inspektora danych osobowych .

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie na podstawie wypełnionego formularza kontaktowego umieszczonego na naszych stronach www, w trakcie rozmowy telefonicznej z naszym pracownikiem lub też mailowo lub w innej formie elektronicznej czy też w innej formie. Przetwarzamy Państwa dane osobowe takie jak dane identyfikacyjne, dane adresowe jak miejsce zamieszkania, dane kontaktowe, w tym adres email lub numer telefonu , dane przekazane przez Państwa konieczne do świadczenia przez nas usług /wykonania umowy oraz inne dane jakie będziemy wymagać przy zawieraniu umowy, wymagane od nas na podstawie ciążących na nas obowiązków prawnych lub które pozyskamy od Państwa w trakcie jej wykonywania, a które będą przetwarzane w celach określonych poniżej.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Możemy przetwarzać twoje dane w następujących celu:

a) w celu zawarcia lub wykonania łączącej Państwa z nami/ zakładami ubezpieczeń umowy w tym zapewnienia należytej jakości świadczenia usług, dokonywania rozliczeń. Podanie Państwa danych jest dobrowolne ale bez podania przez Państwa tych danych nie będzie możliwym należyte świadczenie usług, wykonanie umowy lub jej zawarcie czy też skuteczne udzielenie pomocy, odpowiedź na Państwa pytania lub kontakt z Państwem ( podstawa prawna art. 6 ust. 1 b) RODO)

b) zapewnienia obsługi transakcji i rozwiązywania problemów technicznych, obsługi twoich zgłoszeń lub reklamacji( podstawa prawna art. 6 ust. 1 b) RODO);

c) obsługi zgłoszeń i zapytań, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy)( podstawa prawna art. 6 ust. 1 b) lub f) RODO) ;

d) wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych jak np. podatkowych, rachunkowych, sprawozdawczych czy też archiwizacji danych oraz ich przetwarzania przez okres przewidziany w takim obowiązkiem prawnym, oczywiście tylko w zakresie w jakim jesteśmy do tego zobowiązani ( podstawa prawna art. 6 ust. 1 c) RODO);

e) Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu POL BS ( podstawa prawna art. 6 ust. 1 f) RODO) , którym może wyrażać się przez:

 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi naszych usług, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją odrębną zgodą – przez e-mail oraz telefon;
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;
 • obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi klienta, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy i przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 b) RODO
 • windykacja należności a także ustalenia, zabezpieczenia, i dochodzenia naszych roszczeń lub obrony przeciwko roszczeniom do czasu w którym roszczenia te nie wygasną
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • oraz zapewnienie rozliczalności wykonania obowiązków prawnych (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

f) Jeśli się na to zgodzisz, będziemy mogli przetwarzać Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 • marketingu usług podmiotów powiązanych z Administratorem lub jego kontrahentów czy też podmiotów trzecich

Za Twoją zgodą ofert.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

g) w pozostałych celach na które udzielił/a Pan/Pani nam swoją zgodę, o ile nie będziemy mogli przetwarzać Pani/Pana danych osobowych w oparciu o inną podstawę (podstawa prawna art.6 ust. 1 lit a) RODO).

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Obok danych koniecznych do zawarcia umowy, jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec POL BS w zakresie przetwarzanych danych?

Posiadasz prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) twoje żądania spełnimy, o ile nie będziemy mieć podstaw lub obowiązku ich dalszego przetwarzania.
Posiadasz także prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. jednakże tylko jeśli takie przesłanie okaże się technicznie możliwe.
Jeśli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, to przysługuje Ci prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez negatywnych konsekwencji. Nie wpływa to jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych, przed cofnięciem wobec nas Twojej zgody.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, :

 • gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • w stosunku do danych przetwarzanych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

a) upoważnionym służbom i organom państwowym w tym samorządowym, np. Policja, organy ścigania, sądy.

b) podmiotom świadczącym na rzecz administratora różnego rodzaju zewnętrzne usługi doradcze, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową czy hosting oraz usługi IT. Podobnie też w ramach naszego uzasadnionego interesu prawnego spowodowanego koniecznością obrony, ustalenia, zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń, Państwa dane mogą zostać przekazane do naszego ubezpieczyciela czy też brokera/pośrednika ubezpieczeniowego w zakresie w jakim będzie to konieczne dla realizacji tego właśnie interesu prawnego. Dane te mogą zostać udostępnione innym dostawcom usług zaopatrujących POL BS w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające realizację zawartych m.in. z Państwem umów oraz zarządzanie naszą organizacją takie jak dostawcy usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym.

c) Powierzamy też dane podmiotom przetwarzającym dane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

a) Przechowujemy Twoje dane osobowe co do zasady przez okres trwania rozmów negocjacji i innych czynności podejmowanych w celu zawarcia umowy a po jej zawarciu przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy, chyba że przepis prawa przewiduje dłuższy okres przetwarzania.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym PBG zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

W przypadku danych wykorzystywanych przez nas w ramach naszego uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane tak długo jak interes ten istnieje a w przypadku roszczeń, do czasu ich wygaśnięcia.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską .

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

 1. Polityka prywatności serwisu 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług poprzez Serwis.
 2. Administrator danych osobowych dokłada wszelkich starań celem zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych przez Użytkowników podczas korzystania z Serwisu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

 § 2 Administrator Danych Osobowych

POL BS Sp. z o.o. z siedzibą ul. Młynarska 42, 01-205 Warszawa; Sąd Rejonowy dla m. st. W-wy XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000859815, NIP UE-PL 5272936563, Regon 38705939300000, kapitał zakładowy 5.000 zł – zwana dalej Administratorem.

 § 3 Zasady gromadzenia Danych Osobowych Klientów

 1. Przeglądanie Serwisu nie wymaga podawania danych osobowych, lecz może się wiązać z korzystaniem z plików Cookies, w zależności od ustawień, jakich dokonał Użytkownik.
 2. Niepodanie przez Użytkownika Danych Osobowych nie pozwoli na kontakt z Administratorem poprzez Serwis za pośrednictwem dedykowanych formularzy.
 3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w następującym zakresie:
 • świadczenia Usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • Administrator danych osobowych wyraźnie wskazuje w Serwisie, które Usługi świadczone w ramach Serwisu wymagają podania Danych osobowych.
 • Dane osobowe użytkowników mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził na to zgodę. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach analizy podanych przez Użytkownika informacji w celu personalizowania oferty w zakresie ochrony ubezpieczeniowej.

 § 4 Zakres przetwarzania Danych Osobowych oraz okres ich przetwarzania

 1. Administrator poprosi Użytkownika o podanie następujących Danych Osobowych które to Użytkownik powinien podać w celu Rejestracji:
 • Imię i nazwisko,
 • Data urodzenia,
 • Adres,
 • adres poczty elektronicznej,
 • inne dane, które poda Użytkownik w formularzach.
 • Administrator danych osobowych gromadzi także dane o adresie IP Użytkowników w celach statystycznych oraz do sprawniejszego rozwiązywania zgłaszanych problemów.
 • Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez okres świadczenia Usług chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres ich przetwarzania;

 § 5 Uprawnienia Użytkowników

 1. Każdy Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Każdy Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 § 6 Informacje handlowe

 1. Administrator może przesyłać Użytkownikom, w tym na podane przez nich adresy e-mail, informacje handlowe na temat produktów i usług Administratora oraz innych produktów i usług, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.
 2. Administrator może przetwarzać Dane Osobowe w celu ulepszenia usług, a także w celu dostosowania wyświetlanych w Serwisie reklam, materiałów lub rekomendacji do preferencji lub zainteresowań Użytkownika, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził na to zgodę.

 § 7 Wykorzystanie plików Cookies – tzw. „ciasteczek”

 1. „Ciasteczka” to pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na dysku komputera Użytkownika, w celu przechowywania informacji służących do identyfikowania Użytkownika bądź zapamiętywania historii podejmowanych prze niego działań.
 2. Serwis używa technologii, takich jak pliki cookie, local storage i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach. W ten sposób technologię tę wykorzystują również nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą serwować reklamy jak najlepiej dopasowane do Twoich preferencji. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie.
 3. Korzystając z Serwisu, poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień Twojej przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie Cookies i innych podobnych technologii zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas Cookies lub innych podobnych technologii, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki lub zrezygnować z korzystania z Serwisu.
 4. „Ciasteczka” są wykorzystywane w celu:
 • identyfikowania Użytkownika i poprawnego przypisywania mu danych historycznych, zebranych podczas poprzednich wizyt w Serwisie Administratora,
 • aby lepiej dopasować treści i reklamy dostępne do oczekiwań i zainteresowań Użytkownika,
 • utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu Sklepu ponownie wpisywać Hasła, oraz
 • by ułatwić Administratorowi lub reklamodawcom prezentowanie Użytkownikowi Internetu  reklam dopasowanych do zainteresowań Użytkownika,
 • optymalizacji korzystania z Serwisu,
 • dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników, oraz
 • tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu.
 • Rodzaje stosowanych plików cookie:
 • Analityczne – służa zbieraniu danych na temat zachowania użytkownika na stronie internetowej (np. by móc rejestrować kliknięcia w banery reklamowe, dane na temat odwiedzanych podstron);
 • Reklamowe – używane są przez Administratora w celach promocyjnych. Profile użytkowania utworzone za pomocą tych plików cookie (np. poprzez kliknięcie w banery reklamowe, czy odwiedzanie odpowiednich podstron) są wykorzystywane do wyświetlania reklam lub ofert dostosowanych do zainteresowań Użytkownika;
 • Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie na jego komputerze „Ciasteczek“ m.in. za pomocą ustawień przeglądarki.
 • W sekcji Pomocy przeglądarek można znaleźć instrukcje jak wyłączyć zapisywanie przez przeglądarkę „Ciasteczek”.
 • Używając Cookies w Serwisie nigdy nie identyfikujemy tożsamości Użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w Cookies. Dane eksploatacyjne (dane o zachowaniu Użytkowników) zbierane przy użyciu Cookies lub innych podobnych technologii  mogą być także zestawiane z danymi demograficznymi (np. wiek, płeć, wielkość miejscowości) podanymi nam przez Użytkowników przy rejestracji do naszych usług. W takim każdym wypadku, zestawiane dane pozbawione są wszelkich oznaczeń identyfikujących Użytkownika (anonimizacja).  Do realizacji celów wskazanych powyżej, Administrator może współpracować z partnerami biznesowymi, np. reklamodawcami, firmami badawczymi i dostawcami aplikacji, z zapewnieniem pełnej ochrony danych osobowych.
 • Obok plików cookies Serwis może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której dokonano wizyty w Serwisie.

 § 8 Bezpieczeństwo

 1. Połączenia związane z wypełnianiem formularzy odbywają się za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.
 2. Zaleca się jednak samodzielne zachowanie zasad bezpieczeństwa. W szczególności należy zachować w poufności login i hasło i nie udostępniać ich osobom trzecim.

 § 9 Przekazywanie i Udostępnianie Danych Osobowych

 1. Administrator może przekazać lub udostępnić Dane Osobowe osobom trzecim w przypadku gdy:

a) Użytkownik wyrazi na to zgodę lub

b) będzie to uzasadnione przepisami prawa lub

c) będzie to niezbędne w celu świadczenia i realizacji Usług.

 • W powyższych przypadkach Dane Osobowe zostaną przekazane na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, chyba że przepisy prawa wyłączają taki obowiązek. Powierzenie przetwarzania Danych Osobowych w sytuacji opisanej w zdaniu pierwszym zapewni ochronę Danych Osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych na poziomie co najmniej takim samym, jak zabezpieczenia stosowane przez Administratora.

 § 10 Prawa Użytkowników

 1. Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość usunięcia jego Danych Osobowych ze Zbioru Danych na jego żądanie, a także w innych przypadkach, na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 2. Administrator może odmówić usunięcia Danych Osobowych, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie Danych Osobowych jest niezbędne do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 3. Każdy Użytkownik ma możliwość podglądu i edycji swoich Danych Osobowych, w każdym czasie, w ramach funkcjonalności Serwisu, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła.

§ 11 Postanowienia dodatkowe

 1. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis i Administratora. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 2. Kontakt: ul. Młynarska 42, 01-205 Warszawa, email: kontakt@polbs.pl