KLAUZULA INFORMACYJNA

Kto będzie Administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych będzie POL BS Sp. z o.o. 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 42 (dalej: Administrator) z którym możesz kontaktować się bezpośrednio na adres wskazany powyżej lub za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych.

Czy wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych?

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@polbs.pl

Po co nam Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość, jeżeli zdecydujesz się na kontakt z nami, za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej lub w jakiejkolwiek innej formie.

Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na obsłudze Twoich żądań lub zapytań, które kierujesz do nas oraz udzielania na nie odpowiedzi.

Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach marketingowych Administratora danych. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadniony interes Administratora kierowaniu informacji marketingowych o produktach i usługach Administratora.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne oraz prawne.

Przez jaki okres będziemy przechowywali Twoje dane?

Twoje dane osobowe będziemy przechowywali przez okres niezbędny do prowadzenia z Tobą korespondencji, w tym w szczególności przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi na Twoje wiadomości/zapytania.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest konieczne, zaś brak ich podania skutkować będzie brakiem możliwości udzielenia przez nas odpowiedzi na Twoją wiadomość przesłaną do Administratora.

Jakie przysługują Ci uprawnienia?

Masz prawo do:

  1. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych ze względu na Twoją szczególną sytuację – gdyż podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadniony interes administratora;
  2. Dostępu do Twoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii;
  3. Sprostowania nieprawidłowych danych osobowych oraz uzupełnienia danych niekompletnych;
  4. Usunięcia Twoich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym);
  5. Ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

W przypadku stwierdzenia przez Ciebie niezgodnego z prawem przetwarzania przez nas danych osobowych przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Czy będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji?

Nie będziemy przetwarzali Twoich danych osobowych w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.